ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه باقرزاده خداشهری، سید داور سیادت، محمد رهبر، (1393). شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(114)، 135-139. magiran.com/p1299766
Somayeh Bagherzadeh Khodashahri, Seyed Davar Siadat, Mohammad Rahbar, (2014). Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(114), 135-139. magiran.com/p1299766
سمیه باقرزاده خداشهری، سید داور سیادت، محمد رهبر، شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1393؛ 24(114): 135-139. magiran.com/p1299766
Somayeh Bagherzadeh Khodashahri, Seyed Davar Siadat, Mohammad Rahbar, Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2014; 24(114): 135-139. magiran.com/p1299766
سمیه باقرزاده خداشهری، سید داور سیادت، محمد رهبر، "شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24، شماره 114 (1393): 135-139. magiran.com/p1299766
Somayeh Bagherzadeh Khodashahri, Seyed Davar Siadat, Mohammad Rahbar, "Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24, no.114 (2014): 135-139. magiran.com/p1299766
سمیه باقرزاده خداشهری، سید داور سیادت، محمد رهبر، (1393). 'شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(114)، صص.135-139. magiran.com/p1299766
Somayeh Bagherzadeh Khodashahri, Seyed Davar Siadat, Mohammad Rahbar, (2014). 'Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(114), pp.135-139. magiran.com/p1299766
سمیه باقرزاده خداشهری؛ سید داور سیادت؛ محمد رهبر. "شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24 ،114 ، 1393، 135-139. magiran.com/p1299766
Somayeh Bagherzadeh Khodashahri; Seyed Davar Siadat; Mohammad Rahbar. "Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 114, 2014, 135-139. magiran.com/p1299766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال