ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طهمورث شهریور، احمدعلی معاضدی، عبدالرحمن راسخ، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، (1393). اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ، مجله طب جنوب، 17(4)، 524-532. magiran.com/p1301162
Tahmoores Shahrivar, Ahmed Ali Moazedi, Abdul Rahman Rasekh, Sahar Almasi, Turk, Amrullah Roozbehi , (2014). The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats, Iranian South Medical Journal, 17(4), 524-532. magiran.com/p1301162
طهمورث شهریور، احمدعلی معاضدی، عبدالرحمن راسخ، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ. مجله طب جنوب، 1393؛ 17(4): 524-532. magiran.com/p1301162
Tahmoores Shahrivar, Ahmed Ali Moazedi, Abdul Rahman Rasekh, Sahar Almasi, Turk, Amrullah Roozbehi , The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats, Iranian South Medical Journal, 2014; 17(4): 524-532. magiran.com/p1301162
طهمورث شهریور، احمدعلی معاضدی، عبدالرحمن راسخ، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، "اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ"، مجله طب جنوب 17، شماره 4 (1393): 524-532. magiran.com/p1301162
Tahmoores Shahrivar, Ahmed Ali Moazedi, Abdul Rahman Rasekh, Sahar Almasi, Turk, Amrullah Roozbehi , "The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats", Iranian South Medical Journal 17, no.4 (2014): 524-532. magiran.com/p1301162
طهمورث شهریور، احمدعلی معاضدی، عبدالرحمن راسخ، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، (1393). 'اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ'، مجله طب جنوب، 17(4)، صص.524-532. magiran.com/p1301162
Tahmoores Shahrivar, Ahmed Ali Moazedi, Abdul Rahman Rasekh, Sahar Almasi, Turk, Amrullah Roozbehi , (2014). 'The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats', Iranian South Medical Journal, 17(4), pp.524-532. magiran.com/p1301162
طهمورث شهریور؛ احمدعلی معاضدی؛ عبدالرحمن راسخ؛ سحر الماسی ترک؛ امرالله روزبهی. "اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ". مجله طب جنوب، 17 ،4 ، 1393، 524-532. magiran.com/p1301162
Tahmoores Shahrivar; Ahmed Ali Moazedi; Abdul Rahman Rasekh; Sahar Almasi; Turk; Amrullah Roozbehi . "The effects of intrahippocampus injection of progesterone on passive avoidance learning and memory in adult male rats", Iranian South Medical Journal, 17, 4, 2014, 524-532. magiran.com/p1301162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال