ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون حبیبی، سوده شاملو، (1392). نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 15(41)، 71. magiran.com/p1301781
Homayoun Habibi, Soodeh Shamloo, (2014). The Role of the ICJ in the Development of International Law, Journal of Public Law Research, 15(41), 71. magiran.com/p1301781
همایون حبیبی، سوده شاملو، نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1392؛ 15(41): 71. magiran.com/p1301781
Homayoun Habibi, Soodeh Shamloo, The Role of the ICJ in the Development of International Law, Journal of Public Law Research, 2014; 15(41): 71. magiran.com/p1301781
همایون حبیبی، سوده شاملو، "نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 15، شماره 41 (1392): 71. magiran.com/p1301781
Homayoun Habibi, Soodeh Shamloo, "The Role of the ICJ in the Development of International Law", Journal of Public Law Research 15, no.41 (2014): 71. magiran.com/p1301781
همایون حبیبی، سوده شاملو، (1392). 'نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل'، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 15(41)، صص.71. magiran.com/p1301781
Homayoun Habibi, Soodeh Shamloo, (2014). 'The Role of the ICJ in the Development of International Law', Journal of Public Law Research, 15(41), pp.71. magiran.com/p1301781
همایون حبیبی؛ سوده شاملو. "نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل". فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 15 ،41 ، 1392، 71. magiran.com/p1301781
Homayoun Habibi; Soodeh Shamloo. "The Role of the ICJ in the Development of International Law", Journal of Public Law Research, 15, 41, 2014, 71. magiran.com/p1301781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال