ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، (1393). زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 6(1)، 49. magiran.com/p1302724
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, (2014). Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin, northeastern Isfahan province, Journal of Economic Geology, 6(1), 49. magiran.com/p1302724
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان). فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1393؛ 6(1): 49. magiran.com/p1302724
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin, northeastern Isfahan province, Journal of Economic Geology, 2014; 6(1): 49. magiran.com/p1302724
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، "زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 6، شماره 1 (1393): 49. magiran.com/p1302724
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, "Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin, northeastern Isfahan province", Journal of Economic Geology 6, no.1 (2014): 49. magiran.com/p1302724
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، (1393). 'زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 6(1)، صص.49. magiran.com/p1302724
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, (2014). 'Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin, northeastern Isfahan province', Journal of Economic Geology, 6(1), pp.49. magiran.com/p1302724
نرگس شیردشت زاده؛ قدرت ترابی؛ رامین صمدی. "زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 6 ،1 ، 1393، 49. magiran.com/p1302724
Nargess Shirdashtzadeh; Ghodrat Torabi; Ramin Samadi. "Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin, northeastern Isfahan province", Journal of Economic Geology, 6, 1, 2014, 49. magiran.com/p1302724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال