ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه ظاهری، روناک شاهوی، دائم روشنی، لیلا هاشمی نسب، (1393). ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(2)، 62. magiran.com/p1302738
Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoei, Daeam Roshani, Lila Hashemi Nasab, (2014). The Association between Pre-Pregnancy Body Mass Index and Delivery Route, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(2), 62. magiran.com/p1302738
فرزانه ظاهری، روناک شاهوی، دائم روشنی، لیلا هاشمی نسب، ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1393؛ 36(2): 62. magiran.com/p1302738
Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoei, Daeam Roshani, Lila Hashemi Nasab, The Association between Pre-Pregnancy Body Mass Index and Delivery Route, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2014; 36(2): 62. magiran.com/p1302738
فرزانه ظاهری، روناک شاهوی، دائم روشنی، لیلا هاشمی نسب، "ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 36، شماره 2 (1393): 62. magiran.com/p1302738
Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoei, Daeam Roshani, Lila Hashemi Nasab, "The Association between Pre-Pregnancy Body Mass Index and Delivery Route", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 36, no.2 (2014): 62. magiran.com/p1302738
فرزانه ظاهری، روناک شاهوی، دائم روشنی، لیلا هاشمی نسب، (1393). 'ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(2)، صص.62. magiran.com/p1302738
Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoei, Daeam Roshani, Lila Hashemi Nasab, (2014). 'The Association between Pre-Pregnancy Body Mass Index and Delivery Route', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(2), pp.62. magiran.com/p1302738
فرزانه ظاهری؛ روناک شاهوی؛ دائم روشنی؛ لیلا هاشمی نسب. "ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36 ،2 ، 1393، 62. magiran.com/p1302738
Farzaneh Zaheri; Roonak Shahoei; Daeam Roshani; Lila Hashemi Nasab. "The Association between Pre-Pregnancy Body Mass Index and Delivery Route", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36, 2, 2014, 62. magiran.com/p1302738
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال