ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو پورعلی، مجید باصری صالحی، سیما افشارنژاد، جواد بهروان، (1392). تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا، فصلنامه دنیای میکروب ها، 6(3)، 198-211. magiran.com/p1303100
Parastoo Pourali, Majid Baseri Salehi, Sima Afsharnejad, Javad Behravan, (2014). Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticles, Journal of Microbial World, 6(3), 198-211. magiran.com/p1303100
پرستو پورعلی، مجید باصری صالحی، سیما افشارنژاد، جواد بهروان، تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1392؛ 6(3): 198-211. magiran.com/p1303100
Parastoo Pourali, Majid Baseri Salehi, Sima Afsharnejad, Javad Behravan, Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticles, Journal of Microbial World, 2014; 6(3): 198-211. magiran.com/p1303100
پرستو پورعلی، مجید باصری صالحی، سیما افشارنژاد، جواد بهروان، "تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا"، فصلنامه دنیای میکروب ها 6، شماره 3 (1392): 198-211. magiran.com/p1303100
Parastoo Pourali, Majid Baseri Salehi, Sima Afsharnejad, Javad Behravan, "Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticles", Journal of Microbial World 6, no.3 (2014): 198-211. magiran.com/p1303100
پرستو پورعلی، مجید باصری صالحی، سیما افشارنژاد، جواد بهروان، (1392). 'تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 6(3)، صص.198-211. magiran.com/p1303100
Parastoo Pourali, Majid Baseri Salehi, Sima Afsharnejad, Javad Behravan, (2014). 'Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticles', Journal of Microbial World, 6(3), pp.198-211. magiran.com/p1303100
پرستو پورعلی؛ مجید باصری صالحی؛ سیما افشارنژاد؛ جواد بهروان. "تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا". فصلنامه دنیای میکروب ها، 6 ،3 ، 1392، 198-211. magiran.com/p1303100
Parastoo Pourali; Majid Baseri Salehi; Sima Afsharnejad; Javad Behravan. "Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticles", Journal of Microbial World, 6, 3, 2014, 198-211. magiran.com/p1303100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال