ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، (1393). کمی سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن، نشریه پژوهش های بذر ایران، 1(1)، 1-10. magiran.com/p1303827
Elias Soltani, Afshin Soltani, Serollah Galesh, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, (2014). Quantification of seedling emergence of volunteer canola and wild mustard under various burial depths, Iranian Journal of Seed Research, 1(1), 1-10. magiran.com/p1303827
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، کمی سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن. نشریه پژوهش های بذر ایران، 1393؛ 1(1): 1-10. magiran.com/p1303827
Elias Soltani, Afshin Soltani, Serollah Galesh, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, Quantification of seedling emergence of volunteer canola and wild mustard under various burial depths, Iranian Journal of Seed Research, 2014; 1(1): 1-10. magiran.com/p1303827
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، "کمی سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن"، نشریه پژوهش های بذر ایران 1، شماره 1 (1393): 1-10. magiran.com/p1303827
Elias Soltani, Afshin Soltani, Serollah Galesh, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, "Quantification of seedling emergence of volunteer canola and wild mustard under various burial depths", Iranian Journal of Seed Research 1, no.1 (2014): 1-10. magiran.com/p1303827
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، (1393). 'کمی سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 1(1)، صص.1-10. magiran.com/p1303827
Elias Soltani, Afshin Soltani, Serollah Galesh, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, (2014). 'Quantification of seedling emergence of volunteer canola and wild mustard under various burial depths', Iranian Journal of Seed Research, 1(1), pp.1-10. magiran.com/p1303827
الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی. "کمی سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن". نشریه پژوهش های بذر ایران، 1 ،1 ، 1393، 1-10. magiran.com/p1303827
Elias Soltani; Afshin Soltani; Serollah Galesh; Farshid Ghaderi-Far; Ebrahim Zeinali. "Quantification of seedling emergence of volunteer canola and wild mustard under various burial depths", Iranian Journal of Seed Research, 1, 1, 2014, 1-10. magiran.com/p1303827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال