به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده عربشاهی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی، (1393). تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 24(2)، 249-265. magiran.com/p1303969
S. Arabshahi_M. Aalami_S. S Amiri Aghdaei, (2014). Effect of basil seed mucilage as a fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat mayonnaise, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 24(2), 249-265. magiran.com/p1303969
سعیده عربشاهی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی، تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1393؛ 24(2): 249-265. magiran.com/p1303969
S. Arabshahi_M. Aalami_S. S Amiri Aghdaei, Effect of basil seed mucilage as a fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat mayonnaise, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2014; 24(2): 249-265. magiran.com/p1303969
سعیده عربشاهی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی، "تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 24، شماره 2 (1393): 249-265. magiran.com/p1303969
S. Arabshahi_M. Aalami_S. S Amiri Aghdaei, "Effect of basil seed mucilage as a fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat mayonnaise", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 24, no.2 (2014): 249-265. magiran.com/p1303969
سعیده عربشاهی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی، (1393). 'تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 24(2)، صص.249-265. magiran.com/p1303969
S. Arabshahi_M. Aalami_S. S Amiri Aghdaei, (2014). 'Effect of basil seed mucilage as a fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat mayonnaise', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 24(2), pp.249-265. magiran.com/p1303969
سعیده عربشاهی؛ مهران اعلمی؛ سید سهیل امیری عقدایی. "تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 24 ،2 ، 1393، 249-265. magiran.com/p1303969
S. Arabshahi_M. Aalami_S. S Amiri Aghdaei. "Effect of basil seed mucilage as a fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat mayonnaise", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 24, 2, 2014, 249-265. magiran.com/p1303969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال