ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل قاسمی، عزیزالله فیاض صابری، حسن نقی زاده، (1393). نقد و بررسی دلایل و مستندات حدیثی ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 11(31)، 55. magiran.com/p1303981
Jalil Qasemi, Azizollah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, (2014). A Critical Study on Mulla Sadra's Traditional Evidence and Documentation about Priority of the Soul to the Body, A Research Biannual Religious Anthropology, 11(31), 55. magiran.com/p1303981
جلیل قاسمی، عزیزالله فیاض صابری، حسن نقی زاده، نقد و بررسی دلایل و مستندات حدیثی ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن. دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 1393؛ 11(31): 55. magiran.com/p1303981
Jalil Qasemi, Azizollah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, A Critical Study on Mulla Sadra's Traditional Evidence and Documentation about Priority of the Soul to the Body, A Research Biannual Religious Anthropology, 2014; 11(31): 55. magiran.com/p1303981
جلیل قاسمی، عزیزالله فیاض صابری، حسن نقی زاده، "نقد و بررسی دلایل و مستندات حدیثی ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن"، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی 11، شماره 31 (1393): 55. magiran.com/p1303981
Jalil Qasemi, Azizollah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, "A Critical Study on Mulla Sadra's Traditional Evidence and Documentation about Priority of the Soul to the Body", A Research Biannual Religious Anthropology 11, no.31 (2014): 55. magiran.com/p1303981
جلیل قاسمی، عزیزالله فیاض صابری، حسن نقی زاده، (1393). 'نقد و بررسی دلایل و مستندات حدیثی ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن'، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 11(31)، صص.55. magiran.com/p1303981
Jalil Qasemi, Azizollah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, (2014). 'A Critical Study on Mulla Sadra's Traditional Evidence and Documentation about Priority of the Soul to the Body', A Research Biannual Religious Anthropology, 11(31), pp.55. magiran.com/p1303981
جلیل قاسمی؛ عزیزالله فیاض صابری؛ حسن نقی زاده. "نقد و بررسی دلایل و مستندات حدیثی ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن". دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 11 ،31 ، 1393، 55. magiran.com/p1303981
Jalil Qasemi; Azizollah Fayyaz Saberi; Hasan Naqizadeh. "A Critical Study on Mulla Sadra's Traditional Evidence and Documentation about Priority of the Soul to the Body", A Research Biannual Religious Anthropology, 11, 31, 2014, 55. magiran.com/p1303981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال