ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب یارمحمودی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی، محمدرضا اردکانی، امید علیزاده، (1393). اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتری های حل کننده فسفر، مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی، 5(1)، 57-74. magiran.com/p1305859
Zeynab Yarmahmoodi, Ghorban Noormohammadi, Hamid Madani, Mohammadreza Ardakani, Omid Alizadeh, (2014). The importance of corn seed priming for against to drought stress with help phosphorus solubilizing bacteria, Journal of Crop Production in Environmental Stress, 5(1), 57-74. magiran.com/p1305859
زینب یارمحمودی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی، محمدرضا اردکانی، امید علیزاده، اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتری های حل کننده فسفر. مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی، 1393؛ 5(1): 57-74. magiran.com/p1305859
Zeynab Yarmahmoodi, Ghorban Noormohammadi, Hamid Madani, Mohammadreza Ardakani, Omid Alizadeh, The importance of corn seed priming for against to drought stress with help phosphorus solubilizing bacteria, Journal of Crop Production in Environmental Stress, 2014; 5(1): 57-74. magiran.com/p1305859
زینب یارمحمودی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی، محمدرضا اردکانی، امید علیزاده، "اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتری های حل کننده فسفر"، مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 5، شماره 1 (1393): 57-74. magiran.com/p1305859
Zeynab Yarmahmoodi, Ghorban Noormohammadi, Hamid Madani, Mohammadreza Ardakani, Omid Alizadeh, "The importance of corn seed priming for against to drought stress with help phosphorus solubilizing bacteria", Journal of Crop Production in Environmental Stress 5, no.1 (2014): 57-74. magiran.com/p1305859
زینب یارمحمودی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی، محمدرضا اردکانی، امید علیزاده، (1393). 'اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتری های حل کننده فسفر'، مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی، 5(1)، صص.57-74. magiran.com/p1305859
Zeynab Yarmahmoodi, Ghorban Noormohammadi, Hamid Madani, Mohammadreza Ardakani, Omid Alizadeh, (2014). 'The importance of corn seed priming for against to drought stress with help phosphorus solubilizing bacteria', Journal of Crop Production in Environmental Stress, 5(1), pp.57-74. magiran.com/p1305859
زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی؛ امید علیزاده. "اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتری های حل کننده فسفر". مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی، 5 ،1 ، 1393، 57-74. magiran.com/p1305859
Zeynab Yarmahmoodi; Ghorban Noormohammadi; Hamid Madani; Mohammadreza Ardakani; Omid Alizadeh. "The importance of corn seed priming for against to drought stress with help phosphorus solubilizing bacteria", Journal of Crop Production in Environmental Stress, 5, 1, 2014, 57-74. magiran.com/p1305859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال