ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه آجرلو، ابوالحسین امین مقدسی، (1393). اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب)، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5(14)، 1-25. magiran.com/p1306284
Abul Hassan Amin Moghaddasi, Farzaneh Ajorloo, (2014). A Comparative Study of Prominent Contemporary Western and Arabic Critics on Poet and Poetry, A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5(14), 1-25. magiran.com/p1306284
فرزانه آجرلو، ابوالحسین امین مقدسی، اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب). فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 1393؛ 5(14): 1-25. magiran.com/p1306284
Abul Hassan Amin Moghaddasi, Farzaneh Ajorloo, A Comparative Study of Prominent Contemporary Western and Arabic Critics on Poet and Poetry, A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 2014; 5(14): 1-25. magiran.com/p1306284
فرزانه آجرلو، ابوالحسین امین مقدسی، "اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب)"، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب) 5، شماره 14 (1393): 1-25. magiran.com/p1306284
Abul Hassan Amin Moghaddasi, Farzaneh Ajorloo, "A Comparative Study of Prominent Contemporary Western and Arabic Critics on Poet and Poetry", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on 5, no.14 (2014): 1-25. magiran.com/p1306284
فرزانه آجرلو، ابوالحسین امین مقدسی، (1393). 'اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب)'، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5(14)، صص.1-25. magiran.com/p1306284
Abul Hassan Amin Moghaddasi, Farzaneh Ajorloo, (2014). 'A Comparative Study of Prominent Contemporary Western and Arabic Critics on Poet and Poetry', A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5(14), pp.1-25. magiran.com/p1306284
فرزانه آجرلو؛ ابوالحسین امین مقدسی. "اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب)". فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5 ،14 ، 1393، 1-25. magiran.com/p1306284
Abul Hassan Amin Moghaddasi; Farzaneh Ajorloo. "A Comparative Study of Prominent Contemporary Western and Arabic Critics on Poet and Poetry", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5, 14, 2014, 1-25. magiran.com/p1306284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال