ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم برزگر، سید مهدی مسبوق، (1393). بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5(14)، 102-119. magiran.com/p1306289
Seyyed Mehdi Masboogh, Maryam Barzegar, (2014). Critical analysis of Woman in Persian and Arabic Al-amthal wa-al-hikam according to the Koranic Verses and Hadith, A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5(14), 102-119. magiran.com/p1306289
مریم برزگر، سید مهدی مسبوق، بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات. فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 1393؛ 5(14): 102-119. magiran.com/p1306289
Seyyed Mehdi Masboogh, Maryam Barzegar, Critical analysis of Woman in Persian and Arabic Al-amthal wa-al-hikam according to the Koranic Verses and Hadith, A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 2014; 5(14): 102-119. magiran.com/p1306289
مریم برزگر، سید مهدی مسبوق، "بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات"، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب) 5، شماره 14 (1393): 102-119. magiran.com/p1306289
Seyyed Mehdi Masboogh, Maryam Barzegar, "Critical analysis of Woman in Persian and Arabic Al-amthal wa-al-hikam according to the Koranic Verses and Hadith", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on 5, no.14 (2014): 102-119. magiran.com/p1306289
مریم برزگر، سید مهدی مسبوق، (1393). 'بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات'، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5(14)، صص.102-119. magiran.com/p1306289
Seyyed Mehdi Masboogh, Maryam Barzegar, (2014). 'Critical analysis of Woman in Persian and Arabic Al-amthal wa-al-hikam according to the Koranic Verses and Hadith', A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5(14), pp.102-119. magiran.com/p1306289
مریم برزگر؛ سید مهدی مسبوق. "بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات". فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 5 ،14 ، 1393، 102-119. magiran.com/p1306289
Seyyed Mehdi Masboogh; Maryam Barzegar. "Critical analysis of Woman in Persian and Arabic Al-amthal wa-al-hikam according to the Koranic Verses and Hadith", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 5, 14, 2014, 102-119. magiran.com/p1306289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال