ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید اسماعیل مناقب، احمد زمانی، بهزاد شمس، زیبا فرج زادگان، (1387). بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384، فصلنامه طب و تزکیه، 17(3)، 8-18. magiran.com/p1306437
سید اسماعیل مناقب، احمد زمانی، بهزاد شمس، زیبا فرج زادگان، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384. فصلنامه طب و تزکیه، 1387؛ 17(3): 8-18. magiran.com/p1306437
سید اسماعیل مناقب، احمد زمانی، بهزاد شمس، زیبا فرج زادگان، "بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384"، فصلنامه طب و تزکیه 17، شماره 3 (1387): 8-18. magiran.com/p1306437
سید اسماعیل مناقب، احمد زمانی، بهزاد شمس، زیبا فرج زادگان، (1387). 'بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384'، فصلنامه طب و تزکیه، 17(3)، صص.8-18. magiran.com/p1306437
سید اسماعیل مناقب؛ احمد زمانی؛ بهزاد شمس؛ زیبا فرج زادگان. "بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384". فصلنامه طب و تزکیه، 17 ،3 ، 1387، 8-18. magiran.com/p1306437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال