ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی عربی، مهدی خداپرست مشهدی، (1393). مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، 35-50. magiran.com/p1307181
Mostafa Arabi, Mahdi Khodaparast Mashhadi, (2014). The Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Criteria of Rural Households in North Khorasan Province and Country during 2005-2011, Rural Development Strategies, 1(2), 35-50. magiran.com/p1307181
مصطفی عربی، مهدی خداپرست مشهدی، مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1393؛ 1(2): 35-50. magiran.com/p1307181
Mostafa Arabi, Mahdi Khodaparast Mashhadi, The Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Criteria of Rural Households in North Khorasan Province and Country during 2005-2011, Rural Development Strategies, 2014; 1(2): 35-50. magiran.com/p1307181
مصطفی عربی، مهدی خداپرست مشهدی، "مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 1، شماره 2 (1393): 35-50. magiran.com/p1307181
Mostafa Arabi, Mahdi Khodaparast Mashhadi, "The Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Criteria of Rural Households in North Khorasan Province and Country during 2005-2011", Rural Development Strategies 1, no.2 (2014): 35-50. magiran.com/p1307181
مصطفی عربی، مهدی خداپرست مشهدی، (1393). 'مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، صص.35-50. magiran.com/p1307181
Mostafa Arabi, Mahdi Khodaparast Mashhadi, (2014). 'The Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Criteria of Rural Households in North Khorasan Province and Country during 2005-2011', Rural Development Strategies, 1(2), pp.35-50. magiran.com/p1307181
مصطفی عربی؛ مهدی خداپرست مشهدی. "مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال های 1390-1384". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1 ،2 ، 1393، 35-50. magiran.com/p1307181
Mostafa Arabi; Mahdi Khodaparast Mashhadi. "The Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Criteria of Rural Households in North Khorasan Province and Country during 2005-2011", Rural Development Strategies, 1, 2, 2014, 35-50. magiran.com/p1307181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال