ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی اشرفی، محمود هوشمند، (1393). بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، 51-68. magiran.com/p1307188
Morteza Ashrafi, Mahmoud Hooshmand, (2014). Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages, Rural Development Strategies, 1(2), 51-68. magiran.com/p1307188
مرتضی اشرفی، محمود هوشمند، بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1393؛ 1(2): 51-68. magiran.com/p1307188
Morteza Ashrafi, Mahmoud Hooshmand, Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages, Rural Development Strategies, 2014; 1(2): 51-68. magiran.com/p1307188
مرتضی اشرفی، محمود هوشمند، "بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 1، شماره 2 (1393): 51-68. magiran.com/p1307188
Morteza Ashrafi, Mahmoud Hooshmand, "Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages", Rural Development Strategies 1, no.2 (2014): 51-68. magiran.com/p1307188
مرتضی اشرفی، محمود هوشمند، (1393). 'بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، صص.51-68. magiran.com/p1307188
Morteza Ashrafi, Mahmoud Hooshmand, (2014). 'Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages', Rural Development Strategies, 1(2), pp.51-68. magiran.com/p1307188
مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند. "بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1 ،2 ، 1393، 51-68. magiran.com/p1307188
Morteza Ashrafi; Mahmoud Hooshmand. "Investigation of Agricultural Sustainable Development in Rural Areas, With an Emphasis on Economic Approach: A Case Study of Kashmar Villages", Rural Development Strategies, 1, 2, 2014, 51-68. magiran.com/p1307188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال