ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدایت الله درویشی، مریم بیرانوندزاده، سیدعلی نادر دهقانی الوار، سجاد احمدی، (1393). اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، 69-86. magiran.com/p1307191
Hedayat Allah Darvishi, Maryam Beyranvandzadeh, Sayed Ali Nader Dehghani Alwar, Sajjad Ahmadi, (2014). Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County, Rural Development Strategies, 1(2), 69-86. magiran.com/p1307191
هدایت الله درویشی، مریم بیرانوندزاده، سیدعلی نادر دهقانی الوار، سجاد احمدی، اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1393؛ 1(2): 69-86. magiran.com/p1307191
Hedayat Allah Darvishi, Maryam Beyranvandzadeh, Sayed Ali Nader Dehghani Alwar, Sajjad Ahmadi, Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County, Rural Development Strategies, 2014; 1(2): 69-86. magiran.com/p1307191
هدایت الله درویشی، مریم بیرانوندزاده، سیدعلی نادر دهقانی الوار، سجاد احمدی، "اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 1، شماره 2 (1393): 69-86. magiran.com/p1307191
Hedayat Allah Darvishi, Maryam Beyranvandzadeh, Sayed Ali Nader Dehghani Alwar, Sajjad Ahmadi, "Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County", Rural Development Strategies 1, no.2 (2014): 69-86. magiran.com/p1307191
هدایت الله درویشی، مریم بیرانوندزاده، سیدعلی نادر دهقانی الوار، سجاد احمدی، (1393). 'اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، صص.69-86. magiran.com/p1307191
Hedayat Allah Darvishi, Maryam Beyranvandzadeh, Sayed Ali Nader Dehghani Alwar, Sajjad Ahmadi, (2014). 'Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County', Rural Development Strategies, 1(2), pp.69-86. magiran.com/p1307191
هدایت الله درویشی؛ مریم بیرانوندزاده؛ سیدعلی نادر دهقانی الوار؛ سجاد احمدی. "اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1 ،2 ، 1393، 69-86. magiran.com/p1307191
Hedayat Allah Darvishi; Maryam Beyranvandzadeh; Sayed Ali Nader Dehghani Alwar; Sajjad Ahmadi. "Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County", Rural Development Strategies, 1, 2, 2014, 69-86. magiran.com/p1307191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال