ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا جمشیدی، سیدهدایت الله نوری، معصومه جمشیدی، داود جمینی، (1393). بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، 101-119. magiran.com/p1307201
Alireza Jamshidi, Sayed Hedayatollah Nouri, Masomeh Jamshidi, Davood Jamini, (2014). Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage Conservation Practices: A Case Study of Shabab county Farmers in Ilam Province, Rural Development Strategies, 1(2), 101-119. magiran.com/p1307201
علیرضا جمشیدی، سیدهدایت الله نوری، معصومه جمشیدی، داود جمینی، بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1393؛ 1(2): 101-119. magiran.com/p1307201
Alireza Jamshidi, Sayed Hedayatollah Nouri, Masomeh Jamshidi, Davood Jamini, Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage Conservation Practices: A Case Study of Shabab county Farmers in Ilam Province, Rural Development Strategies, 2014; 1(2): 101-119. magiran.com/p1307201
علیرضا جمشیدی، سیدهدایت الله نوری، معصومه جمشیدی، داود جمینی، "بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 1، شماره 2 (1393): 101-119. magiran.com/p1307201
Alireza Jamshidi, Sayed Hedayatollah Nouri, Masomeh Jamshidi, Davood Jamini, "Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage Conservation Practices: A Case Study of Shabab county Farmers in Ilam Province", Rural Development Strategies 1, no.2 (2014): 101-119. magiran.com/p1307201
علیرضا جمشیدی، سیدهدایت الله نوری، معصومه جمشیدی، داود جمینی، (1393). 'بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)، صص.101-119. magiran.com/p1307201
Alireza Jamshidi, Sayed Hedayatollah Nouri, Masomeh Jamshidi, Davood Jamini, (2014). 'Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage Conservation Practices: A Case Study of Shabab county Farmers in Ilam Province', Rural Development Strategies, 1(2), pp.101-119. magiran.com/p1307201
علیرضا جمشیدی؛ سیدهدایت الله نوری؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی. "بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1 ،2 ، 1393، 101-119. magiran.com/p1307201
Alireza Jamshidi; Sayed Hedayatollah Nouri; Masomeh Jamshidi; Davood Jamini. "Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage Conservation Practices: A Case Study of Shabab county Farmers in Ilam Province", Rural Development Strategies, 1, 2, 2014, 101-119. magiran.com/p1307201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال