ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا اسلام دوست، فاطمه یاری، مهین نیکوگفتار، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی، راضیه فدایی، (1393). تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(115)، 72-80. magiran.com/p1309799
Mitra Eslamdoost, Fatemeh Yari, Mahin Nikoogoftar, Minoo Ahmadinezhad, Mohammadreza Tabatabaie, Razieh Fadaie, (2014). Effects of Glycosylation on the Function and Phagocytosis of Platelets during Storage of Platelet Concentrate in Cold, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(115), 72-80. magiran.com/p1309799
میترا اسلام دوست، فاطمه یاری، مهین نیکوگفتار، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی، راضیه فدایی، تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1393؛ 24(115): 72-80. magiran.com/p1309799
Mitra Eslamdoost, Fatemeh Yari, Mahin Nikoogoftar, Minoo Ahmadinezhad, Mohammadreza Tabatabaie, Razieh Fadaie, Effects of Glycosylation on the Function and Phagocytosis of Platelets during Storage of Platelet Concentrate in Cold, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2014; 24(115): 72-80. magiran.com/p1309799
میترا اسلام دوست، فاطمه یاری، مهین نیکوگفتار، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی، راضیه فدایی، "تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24، شماره 115 (1393): 72-80. magiran.com/p1309799
Mitra Eslamdoost, Fatemeh Yari, Mahin Nikoogoftar, Minoo Ahmadinezhad, Mohammadreza Tabatabaie, Razieh Fadaie, "Effects of Glycosylation on the Function and Phagocytosis of Platelets during Storage of Platelet Concentrate in Cold", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24, no.115 (2014): 72-80. magiran.com/p1309799
میترا اسلام دوست، فاطمه یاری، مهین نیکوگفتار، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی، راضیه فدایی، (1393). 'تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(115)، صص.72-80. magiran.com/p1309799
Mitra Eslamdoost, Fatemeh Yari, Mahin Nikoogoftar, Minoo Ahmadinezhad, Mohammadreza Tabatabaie, Razieh Fadaie, (2014). 'Effects of Glycosylation on the Function and Phagocytosis of Platelets during Storage of Platelet Concentrate in Cold', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(115), pp.72-80. magiran.com/p1309799
میترا اسلام دوست؛ فاطمه یاری؛ مهین نیکوگفتار؛ مینو احمدی نژاد؛ محمدرضا طباطبایی؛ راضیه فدایی. "تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24 ،115 ، 1393، 72-80. magiran.com/p1309799
Mitra Eslamdoost; Fatemeh Yari; Mahin Nikoogoftar; Minoo Ahmadinezhad; Mohammadreza Tabatabaie; Razieh Fadaie. "Effects of Glycosylation on the Function and Phagocytosis of Platelets during Storage of Platelet Concentrate in Cold", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 115, 2014, 72-80. magiran.com/p1309799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال