ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی پایدار، محمد سعیدی مهرآباد، (1393). طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2(3)، 33-45. magiran.com/p1310182
Mohammad Mehdi Paydar, Mohammad Saidi, Mehrabad, (2014). Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2(3), 33-45. magiran.com/p1310182
محمد مهدی پایدار، محمد سعیدی مهرآباد، طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1393؛ 2(3): 33-45. magiran.com/p1310182
Mohammad Mehdi Paydar, Mohammad Saidi, Mehrabad, Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2014; 2(3): 33-45. magiran.com/p1310182
محمد مهدی پایدار، محمد سعیدی مهرآباد، "طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2، شماره 3 (1393): 33-45. magiran.com/p1310182
Mohammad Mehdi Paydar, Mohammad Saidi, Mehrabad, "Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 2, no.3 (2014): 33-45. magiran.com/p1310182
محمد مهدی پایدار، محمد سعیدی مهرآباد، (1393). 'طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2(3)، صص.33-45. magiran.com/p1310182
Mohammad Mehdi Paydar, Mohammad Saidi, Mehrabad, (2014). 'Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2(3), pp.33-45. magiran.com/p1310182
محمد مهدی پایدار؛ محمد سعیدی مهرآباد. "طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو هدفه زنجیره تامین و آرایش سلولی مجازی پویا". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2 ،3 ، 1393، 33-45. magiran.com/p1310182
Mohammad Mehdi Paydar; Mohammad Saidi; Mehrabad. "Designing a robust bi-objective mathematical model for integrated supply chain planning and dynamic virtual cell formation", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2, 3, 2014, 33-45. magiran.com/p1310182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال