ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عفت حسین زاد بهبود، نادر چاپارزاده، کمال الدین دیلمقانی، (1393). اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27(1)، 32-40. magiran.com/p1310202
, (2014). Effect of salicylic acid on growth parameters, osmolytes and osmotic potential in radish (Raphanus sativus L.) under salt stress, Journal of Plant Research, 27(1), 32-40. magiran.com/p1310202
عفت حسین زاد بهبود، نادر چاپارزاده، کمال الدین دیلمقانی، اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1393؛ 27(1): 32-40. magiran.com/p1310202
, Effect of salicylic acid on growth parameters, osmolytes and osmotic potential in radish (Raphanus sativus L.) under salt stress, Journal of Plant Research, 2014; 27(1): 32-40. magiran.com/p1310202
عفت حسین زاد بهبود، نادر چاپارزاده، کمال الدین دیلمقانی، "اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 27، شماره 1 (1393): 32-40. magiran.com/p1310202
, "Effect of salicylic acid on growth parameters, osmolytes and osmotic potential in radish (Raphanus sativus L.) under salt stress", Journal of Plant Research 27, no.1 (2014): 32-40. magiran.com/p1310202
عفت حسین زاد بهبود، نادر چاپارزاده، کمال الدین دیلمقانی، (1393). 'اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27(1)، صص.32-40. magiran.com/p1310202
, (2014). 'Effect of salicylic acid on growth parameters, osmolytes and osmotic potential in radish (Raphanus sativus L.) under salt stress', Journal of Plant Research, 27(1), pp.32-40. magiran.com/p1310202
عفت حسین زاد بهبود؛ نادر چاپارزاده؛ کمال الدین دیلمقانی. "اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27 ،1 ، 1393، 32-40. magiran.com/p1310202
. "Effect of salicylic acid on growth parameters, osmolytes and osmotic potential in radish (Raphanus sativus L.) under salt stress", Journal of Plant Research, 27, 1, 2014, 32-40. magiran.com/p1310202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال