ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قلی زاده، لیلا غلامی، خدیجه کیارستمی، (1393). بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27(1)، 121-129. magiran.com/p1310222
, (2014). The effect of basal media and hormonal treatment on Damask rose (Rosa damascene Mill.) micropropagation., Journal of Plant Research, 27(1), 121-129. magiran.com/p1310222
فاطمه قلی زاده، لیلا غلامی، خدیجه کیارستمی، بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1393؛ 27(1): 121-129. magiran.com/p1310222
, The effect of basal media and hormonal treatment on Damask rose (Rosa damascene Mill.) micropropagation., Journal of Plant Research, 2014; 27(1): 121-129. magiran.com/p1310222
فاطمه قلی زاده، لیلا غلامی، خدیجه کیارستمی، "بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 27، شماره 1 (1393): 121-129. magiran.com/p1310222
, "The effect of basal media and hormonal treatment on Damask rose (Rosa damascene Mill.) micropropagation.", Journal of Plant Research 27, no.1 (2014): 121-129. magiran.com/p1310222
فاطمه قلی زاده، لیلا غلامی، خدیجه کیارستمی، (1393). 'بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27(1)، صص.121-129. magiran.com/p1310222
, (2014). 'The effect of basal media and hormonal treatment on Damask rose (Rosa damascene Mill.) micropropagation.', Journal of Plant Research, 27(1), pp.121-129. magiran.com/p1310222
فاطمه قلی زاده؛ لیلا غلامی؛ خدیجه کیارستمی. "بررسی اثر محیط های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 27 ،1 ، 1393، 121-129. magiran.com/p1310222
. "The effect of basal media and hormonal treatment on Damask rose (Rosa damascene Mill.) micropropagation.", Journal of Plant Research, 27, 1, 2014, 121-129. magiran.com/p1310222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال