ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا اسدی، زهرا رویانی، محمد حیدری، منصوره قدوسی بروجنی، (1393). نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، 74-80. magiran.com/p1312038
Neda Asadi, Zahra Royani, Mohammad Heidari , Mansureh Ghodusi Borujeni, (2014). Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), 74-80. magiran.com/p1312038
ندا اسدی، زهرا رویانی، محمد حیدری، منصوره قدوسی بروجنی، نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 1393؛ 4(1): 74-80. magiran.com/p1312038
Neda Asadi, Zahra Royani, Mohammad Heidari , Mansureh Ghodusi Borujeni, Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 2014; 4(1): 74-80. magiran.com/p1312038
ندا اسدی، زهرا رویانی، محمد حیدری، منصوره قدوسی بروجنی، "نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی"، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 4، شماره 1 (1393): 74-80. magiran.com/p1312038
Neda Asadi, Zahra Royani, Mohammad Heidari , Mansureh Ghodusi Borujeni, "Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 4, no.1 (2014): 74-80. magiran.com/p1312038
ندا اسدی، زهرا رویانی، محمد حیدری، منصوره قدوسی بروجنی، (1393). 'نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی'، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، صص.74-80. magiran.com/p1312038
Neda Asadi, Zahra Royani, Mohammad Heidari , Mansureh Ghodusi Borujeni, (2014). 'Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia', Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), pp.74-80. magiran.com/p1312038
ندا اسدی؛ زهرا رویانی؛ محمد حیدری؛ منصوره قدوسی بروجنی. "نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی". مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4 ،1 ، 1393، 74-80. magiran.com/p1312038
Neda Asadi; Zahra Royani; Mohammad Heidari ; Mansureh Ghodusi Borujeni. "Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4, 1, 2014, 74-80. magiran.com/p1312038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال