ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هما صادقی اول شهر، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرشته جهدی، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی، (1393). بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، 54-64. magiran.com/p1312040
Homa Sadeghi Aval Shahr, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani , Freshteh Jahdi, Leila Neisani Samani, Hamid Haghani, (2014). Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), 54-64. magiran.com/p1312040
هما صادقی اول شهر، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرشته جهدی، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 1393؛ 4(1): 54-64. magiran.com/p1312040
Homa Sadeghi Aval Shahr, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani , Freshteh Jahdi, Leila Neisani Samani, Hamid Haghani, Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 2014; 4(1): 54-64. magiran.com/p1312040
هما صادقی اول شهر، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرشته جهدی، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی، "بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران"، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 4، شماره 1 (1393): 54-64. magiran.com/p1312040
Homa Sadeghi Aval Shahr, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani , Freshteh Jahdi, Leila Neisani Samani, Hamid Haghani, "Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 4, no.1 (2014): 54-64. magiran.com/p1312040
هما صادقی اول شهر، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرشته جهدی، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی، (1393). 'بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران'، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، صص.54-64. magiran.com/p1312040
Homa Sadeghi Aval Shahr, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani , Freshteh Jahdi, Leila Neisani Samani, Hamid Haghani, (2014). 'Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital', Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), pp.54-64. magiran.com/p1312040
هما صادقی اول شهر؛ سایه سادات موسوی صاحب الزمانی؛ فرشته جهدی؛ لیلا نیسانی سامانی؛ حمید حقانی. "بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران". مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4 ،1 ، 1393، 54-64. magiran.com/p1312040
Homa Sadeghi Aval Shahr; Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani ; Freshteh Jahdi; Leila Neisani Samani; Hamid Haghani. "Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4, 1, 2014, 54-64. magiran.com/p1312040
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال