ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
المیرا حسن پور، نادره نادره روش، زهرا صفوی بیات، ملیحه نصیری، کیانوش نیرومند زندی، (1393). بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، 32-43. magiran.com/p1312043
Elmira Hassanpour, Nadereh Naderi Ravesh , Zahra Safavi Bayat, Malihe Nasiri, Kianoush Niroumand Zandi, (2014). Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), 32-43. magiran.com/p1312043
المیرا حسن پور، نادره نادره روش، زهرا صفوی بیات، ملیحه نصیری، کیانوش نیرومند زندی، بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 1393؛ 4(1): 32-43. magiran.com/p1312043
Elmira Hassanpour, Nadereh Naderi Ravesh , Zahra Safavi Bayat, Malihe Nasiri, Kianoush Niroumand Zandi, Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 2014; 4(1): 32-43. magiran.com/p1312043
المیرا حسن پور، نادره نادره روش، زهرا صفوی بیات، ملیحه نصیری، کیانوش نیرومند زندی، "بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92"، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 4، شماره 1 (1393): 32-43. magiran.com/p1312043
Elmira Hassanpour, Nadereh Naderi Ravesh , Zahra Safavi Bayat, Malihe Nasiri, Kianoush Niroumand Zandi, "Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 4, no.1 (2014): 32-43. magiran.com/p1312043
المیرا حسن پور، نادره نادره روش، زهرا صفوی بیات، ملیحه نصیری، کیانوش نیرومند زندی، (1393). 'بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92'، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، صص.32-43. magiran.com/p1312043
Elmira Hassanpour, Nadereh Naderi Ravesh , Zahra Safavi Bayat, Malihe Nasiri, Kianoush Niroumand Zandi, (2014). 'Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences', Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), pp.32-43. magiran.com/p1312043
المیرا حسن پور؛ نادره نادره روش؛ زهرا صفوی بیات؛ ملیحه نصیری؛ کیانوش نیرومند زندی. "بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92". مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4 ،1 ، 1393، 32-43. magiran.com/p1312043
Elmira Hassanpour; Nadereh Naderi Ravesh ; Zahra Safavi Bayat; Malihe Nasiri; Kianoush Niroumand Zandi. "Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4, 1, 2014, 32-43. magiran.com/p1312043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال