ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد احمدی، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرح قوامی، یعقوب شفیعی فرد، علی فتحی آشتیانی، (1393). اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، 19-31. magiran.com/p1312044
Ahmad Ahmadi , Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani, Farah Ghavami, Yaaghob Shafiee, Ali Fathi Ashtiani, (2014). Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infant's Weight in Primipara Women, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), 19-31. magiran.com/p1312044
احمد احمدی، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرح قوامی، یعقوب شفیعی فرد، علی فتحی آشتیانی، اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 1393؛ 4(1): 19-31. magiran.com/p1312044
Ahmad Ahmadi , Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani, Farah Ghavami, Yaaghob Shafiee, Ali Fathi Ashtiani, Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infant's Weight in Primipara Women, Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 2014; 4(1): 19-31. magiran.com/p1312044
احمد احمدی، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرح قوامی، یعقوب شفیعی فرد، علی فتحی آشتیانی، "اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا"، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 4، شماره 1 (1393): 19-31. magiran.com/p1312044
Ahmad Ahmadi , Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani, Farah Ghavami, Yaaghob Shafiee, Ali Fathi Ashtiani, "Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infant's Weight in Primipara Women", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 4, no.1 (2014): 19-31. magiran.com/p1312044
احمد احمدی، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرح قوامی، یعقوب شفیعی فرد، علی فتحی آشتیانی، (1393). 'اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا'، مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(1)، صص.19-31. magiran.com/p1312044
Ahmad Ahmadi , Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani, Farah Ghavami, Yaaghob Shafiee, Ali Fathi Ashtiani, (2014). 'Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infant's Weight in Primipara Women', Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4(1), pp.19-31. magiran.com/p1312044
احمد احمدی؛ سایه سادات موسوی صاحب الزمانی؛ فرح قوامی؛ یعقوب شفیعی فرد؛ علی فتحی آشتیانی. "اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا". مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4 ،1 ، 1393، 19-31. magiran.com/p1312044
Ahmad Ahmadi ; Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani; Farah Ghavami; Yaaghob Shafiee; Ali Fathi Ashtiani. "Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infant's Weight in Primipara Women", Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 4, 1, 2014, 19-31. magiran.com/p1312044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال