ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد نظری دلجو، ندا الهویردیزاده، (1393). بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، 260-268. magiran.com/p1312046
Mohammad Javad Nazari Deljou, Neda Allahverdizadeh, (2014). Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid, Journal of horticulture science, 28(2), 260-268. magiran.com/p1312046
محمد جواد نظری دلجو، ندا الهویردیزاده، بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید. نشریه علوم باغبانی، 1393؛ 28(2): 260-268. magiran.com/p1312046
Mohammad Javad Nazari Deljou, Neda Allahverdizadeh, Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid, Journal of horticulture science, 2014; 28(2): 260-268. magiran.com/p1312046
محمد جواد نظری دلجو، ندا الهویردیزاده، "بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید"، نشریه علوم باغبانی 28، شماره 2 (1393): 260-268. magiran.com/p1312046
Mohammad Javad Nazari Deljou, Neda Allahverdizadeh, "Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid", Journal of horticulture science 28, no.2 (2014): 260-268. magiran.com/p1312046
محمد جواد نظری دلجو، ندا الهویردیزاده، (1393). 'بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید'، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، صص.260-268. magiran.com/p1312046
Mohammad Javad Nazari Deljou, Neda Allahverdizadeh, (2014). 'Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid', Journal of horticulture science, 28(2), pp.260-268. magiran.com/p1312046
محمد جواد نظری دلجو؛ ندا الهویردیزاده. "بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید". نشریه علوم باغبانی، 28 ،2 ، 1393، 260-268. magiran.com/p1312046
Mohammad Javad Nazari Deljou; Neda Allahverdizadeh. "Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid", Journal of horticulture science, 28, 2, 2014, 260-268. magiran.com/p1312046
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال