ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز رضوانی مقدم، محمد بهزاد امیری، حمیدرضا احیایی، (1393). اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، 199-208. magiran.com/p1312055
P. Rezvani Moghaddam, M.B. Amiri, H.R. Ehyaee, (2014). Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System, Journal of horticulture science, 28(2), 199-208. magiran.com/p1312055
پرویز رضوانی مقدم، محمد بهزاد امیری، حمیدرضا احیایی، اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک. نشریه علوم باغبانی، 1393؛ 28(2): 199-208. magiran.com/p1312055
P. Rezvani Moghaddam, M.B. Amiri, H.R. Ehyaee, Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System, Journal of horticulture science, 2014; 28(2): 199-208. magiran.com/p1312055
پرویز رضوانی مقدم، محمد بهزاد امیری، حمیدرضا احیایی، "اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک"، نشریه علوم باغبانی 28، شماره 2 (1393): 199-208. magiran.com/p1312055
P. Rezvani Moghaddam, M.B. Amiri, H.R. Ehyaee, "Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System", Journal of horticulture science 28, no.2 (2014): 199-208. magiran.com/p1312055
پرویز رضوانی مقدم، محمد بهزاد امیری، حمیدرضا احیایی، (1393). 'اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک'، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، صص.199-208. magiran.com/p1312055
P. Rezvani Moghaddam, M.B. Amiri, H.R. Ehyaee, (2014). 'Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System', Journal of horticulture science, 28(2), pp.199-208. magiran.com/p1312055
پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی. "اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک". نشریه علوم باغبانی، 28 ،2 ، 1393، 199-208. magiran.com/p1312055
P. Rezvani Moghaddam; M.B. Amiri; H.R. Ehyaee. "Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System", Journal of horticulture science, 28, 2, 2014, 199-208. magiran.com/p1312055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال