ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید امانی بنی، عبدالله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، سهراب داورپناه، (1393). اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، 185-191. magiran.com/p1312057
M. Amani Beni, A. Hatamzade, A. Nikbakht, M. Ghasemnezhad, S. Nikkhah Bahrami, S. Davarpanah, (2014). Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers, Journal of horticulture science, 28(2), 185-191. magiran.com/p1312057
مجید امانی بنی، عبدالله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، سهراب داورپناه، اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل». نشریه علوم باغبانی، 1393؛ 28(2): 185-191. magiran.com/p1312057
M. Amani Beni, A. Hatamzade, A. Nikbakht, M. Ghasemnezhad, S. Nikkhah Bahrami, S. Davarpanah, Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers, Journal of horticulture science, 2014; 28(2): 185-191. magiran.com/p1312057
مجید امانی بنی، عبدالله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، سهراب داورپناه، "اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»"، نشریه علوم باغبانی 28، شماره 2 (1393): 185-191. magiran.com/p1312057
M. Amani Beni, A. Hatamzade, A. Nikbakht, M. Ghasemnezhad, S. Nikkhah Bahrami, S. Davarpanah, "Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers", Journal of horticulture science 28, no.2 (2014): 185-191. magiran.com/p1312057
مجید امانی بنی، عبدالله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، سهراب داورپناه، (1393). 'اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»'، نشریه علوم باغبانی، 28(2)، صص.185-191. magiran.com/p1312057
M. Amani Beni, A. Hatamzade, A. Nikbakht, M. Ghasemnezhad, S. Nikkhah Bahrami, S. Davarpanah, (2014). 'Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers', Journal of horticulture science, 28(2), pp.185-191. magiran.com/p1312057
مجید امانی بنی؛ عبدالله حاتم زاده؛ علی نیکبخت؛ محمود قاسم نژاد؛ سارا نیکخواه بهرامی؛ سهراب داورپناه. "اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»". نشریه علوم باغبانی، 28 ،2 ، 1393، 185-191. magiran.com/p1312057
M. Amani Beni; A. Hatamzade; A. Nikbakht; M. Ghasemnezhad; S. Nikkhah Bahrami; S. Davarpanah. "Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers", Journal of horticulture science, 28, 2, 2014, 185-191. magiran.com/p1312057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال