ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح انگیز نشیبی، فاطمه احمدی، (1393). ارزیابی روش Case - based teaching (آموزش بر اساس مورد) در آموزش دروس تئوری بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 88-92. magiran.com/p1312344
, (2014). Evaluation of Case- Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 88-92. magiran.com/p1312344
روح انگیز نشیبی، فاطمه احمدی، ارزیابی روش Case - based teaching (آموزش بر اساس مورد) در آموزش دروس تئوری بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 88-92. magiran.com/p1312344
, Evaluation of Case- Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 88-92. magiran.com/p1312344
روح انگیز نشیبی، فاطمه احمدی، "ارزیابی روش Case - based teaching (آموزش بر اساس مورد) در آموزش دروس تئوری بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 88-92. magiran.com/p1312344
, "Evaluation of Case- Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 88-92. magiran.com/p1312344
روح انگیز نشیبی، فاطمه احمدی، (1393). 'ارزیابی روش Case - based teaching (آموزش بر اساس مورد) در آموزش دروس تئوری بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.88-92. magiran.com/p1312344
, (2014). 'Evaluation of Case- Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.88-92. magiran.com/p1312344
روح انگیز نشیبی؛ فاطمه احمدی. "ارزیابی روش Case - based teaching (آموزش بر اساس مورد) در آموزش دروس تئوری بیماری های عفونی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 88-92. magiran.com/p1312344
. "Evaluation of Case- Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 88-92. magiran.com/p1312344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال