ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صابر اعظمی آغداش، علیرضا فرج اللهی، ابوالقاسم امینی، محمدرضا رشیدی، عباس شهبازی، (1393). تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 93-99. magiran.com/p1312345
Saber Azami, Aghdash, (2014). The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 93-99. magiran.com/p1312345
صابر اعظمی آغداش، علیرضا فرج اللهی، ابوالقاسم امینی، محمدرضا رشیدی، عباس شهبازی، تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 93-99. magiran.com/p1312345
Saber Azami, Aghdash, The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 93-99. magiran.com/p1312345
صابر اعظمی آغداش، علیرضا فرج اللهی، ابوالقاسم امینی، محمدرضا رشیدی، عباس شهبازی، "تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 93-99. magiran.com/p1312345
Saber Azami, Aghdash, "The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 93-99. magiran.com/p1312345
صابر اعظمی آغداش، علیرضا فرج اللهی، ابوالقاسم امینی، محمدرضا رشیدی، عباس شهبازی، (1393). 'تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.93-99. magiran.com/p1312345
Saber Azami, Aghdash, (2014). 'The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.93-99. magiran.com/p1312345
صابر اعظمی آغداش؛ علیرضا فرج اللهی؛ ابوالقاسم امینی؛ محمدرضا رشیدی؛ عباس شهبازی. "تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 93-99. magiran.com/p1312345
Saber Azami; Aghdash. "The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 93-99. magiran.com/p1312345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال