ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد صادقی، مهدی حارث ابادی، زهره عباسی، سید حمید حسینی، (1393). عوامل موثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 114-121. magiran.com/p1312358
Ahmad Sadeghi, (2014). Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 114-121. magiran.com/p1312358
احمد صادقی، مهدی حارث ابادی، زهره عباسی، سید حمید حسینی، عوامل موثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 114-121. magiran.com/p1312358
Ahmad Sadeghi, Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 114-121. magiran.com/p1312358
احمد صادقی، مهدی حارث ابادی، زهره عباسی، سید حمید حسینی، "عوامل موثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 114-121. magiran.com/p1312358
Ahmad Sadeghi, "Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 114-121. magiran.com/p1312358
احمد صادقی، مهدی حارث ابادی، زهره عباسی، سید حمید حسینی، (1393). 'عوامل موثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.114-121. magiran.com/p1312358
Ahmad Sadeghi, (2014). 'Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.114-121. magiran.com/p1312358
احمد صادقی؛ مهدی حارث ابادی؛ زهره عباسی؛ سید حمید حسینی. "عوامل موثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 114-121. magiran.com/p1312358
Ahmad Sadeghi. "Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 114-121. magiran.com/p1312358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال