ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود برومند نسب، فرانک امیدیان، طیبه حسین پور، (1393). بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 122-129. magiran.com/p1312360
Masud Borumand Nasab, Faranak Omidian, Tayebeh Hosseinpur, (2014). The Study on Relation between Hidden Curriculum as an Educational System with Educational Performance of Junior High School Students of Shushtar in 2011-2012, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 122-129. magiran.com/p1312360
مسعود برومند نسب، فرانک امیدیان، طیبه حسین پور، بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 122-129. magiran.com/p1312360
Masud Borumand Nasab, Faranak Omidian, Tayebeh Hosseinpur, The Study on Relation between Hidden Curriculum as an Educational System with Educational Performance of Junior High School Students of Shushtar in 2011-2012, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 122-129. magiran.com/p1312360
مسعود برومند نسب، فرانک امیدیان، طیبه حسین پور، "بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 122-129. magiran.com/p1312360
Masud Borumand Nasab, Faranak Omidian, Tayebeh Hosseinpur, "The Study on Relation between Hidden Curriculum as an Educational System with Educational Performance of Junior High School Students of Shushtar in 2011-2012", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 122-129. magiran.com/p1312360
مسعود برومند نسب، فرانک امیدیان، طیبه حسین پور، (1393). 'بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.122-129. magiran.com/p1312360
Masud Borumand Nasab, Faranak Omidian, Tayebeh Hosseinpur, (2014). 'The Study on Relation between Hidden Curriculum as an Educational System with Educational Performance of Junior High School Students of Shushtar in 2011-2012', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.122-129. magiran.com/p1312360
مسعود برومند نسب؛ فرانک امیدیان؛ طیبه حسین پور. "بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 122-129. magiran.com/p1312360
Masud Borumand Nasab; Faranak Omidian; Tayebeh Hosseinpur. "The Study on Relation between Hidden Curriculum as an Educational System with Educational Performance of Junior High School Students of Shushtar in 2011-2012", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 122-129. magiran.com/p1312360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال