ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه زاهدی، عباس احمدی وسمه جانی، عاطفه کرم زاده، راضیه زاهدی، (1393). نگرش اعضای هیات علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 130-136. magiran.com/p1312363
Razieh Zahedi, Abbas Ahmadi Vasme Jani, Atefeh Karamzadeh, Razieh Zahedi, (2014). Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Member's attitude in Jahrom University of Medical Science, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 130-136. magiran.com/p1312363
راضیه زاهدی، عباس احمدی وسمه جانی، عاطفه کرم زاده، راضیه زاهدی، نگرش اعضای هیات علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 130-136. magiran.com/p1312363
Razieh Zahedi, Abbas Ahmadi Vasme Jani, Atefeh Karamzadeh, Razieh Zahedi, Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Member's attitude in Jahrom University of Medical Science, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 130-136. magiran.com/p1312363
راضیه زاهدی، عباس احمدی وسمه جانی، عاطفه کرم زاده، راضیه زاهدی، "نگرش اعضای هیات علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 130-136. magiran.com/p1312363
Razieh Zahedi, Abbas Ahmadi Vasme Jani, Atefeh Karamzadeh, Razieh Zahedi, "Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Member's attitude in Jahrom University of Medical Science", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 130-136. magiran.com/p1312363
راضیه زاهدی، عباس احمدی وسمه جانی، عاطفه کرم زاده، راضیه زاهدی، (1393). 'نگرش اعضای هیات علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.130-136. magiran.com/p1312363
Razieh Zahedi, Abbas Ahmadi Vasme Jani, Atefeh Karamzadeh, Razieh Zahedi, (2014). 'Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Member's attitude in Jahrom University of Medical Science', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.130-136. magiran.com/p1312363
راضیه زاهدی؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ عاطفه کرم زاده؛ راضیه زاهدی. "نگرش اعضای هیات علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 130-136. magiran.com/p1312363
Razieh Zahedi; Abbas Ahmadi Vasme Jani; Atefeh Karamzadeh; Razieh Zahedi. "Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Member's attitude in Jahrom University of Medical Science", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 130-136. magiran.com/p1312363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال