ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده میراحدی، ناهیده قره آغاجی، (1393). بررسی میزان انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رشته ی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 148-155. magiran.com/p1312367
Nahideh Ghaerhaghagi, Mozhdeh Mirahadi, (2014). Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 148-155. magiran.com/p1312367
مژده میراحدی، ناهیده قره آغاجی، بررسی میزان انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رشته ی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 148-155. magiran.com/p1312367
Nahideh Ghaerhaghagi, Mozhdeh Mirahadi, Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 148-155. magiran.com/p1312367
مژده میراحدی، ناهیده قره آغاجی، "بررسی میزان انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رشته ی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 148-155. magiran.com/p1312367
Nahideh Ghaerhaghagi, Mozhdeh Mirahadi, "Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 148-155. magiran.com/p1312367
مژده میراحدی، ناهیده قره آغاجی، (1393). 'بررسی میزان انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رشته ی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.148-155. magiran.com/p1312367
Nahideh Ghaerhaghagi, Mozhdeh Mirahadi, (2014). 'Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.148-155. magiran.com/p1312367
مژده میراحدی؛ ناهیده قره آغاجی. "بررسی میزان انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رشته ی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 148-155. magiran.com/p1312367
Nahideh Ghaerhaghagi; Mozhdeh Mirahadi. "Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 148-155. magiran.com/p1312367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال