ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، سید عابدین حسینی آهنگری، سید احمد حسینی، (1393). مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، 156-164. magiran.com/p1312369
Majid Mohammadshahi, Fatemeh Haidari, (2014). Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion, Educational Developement of Jundishapur, 5(2), 156-164. magiran.com/p1312369
فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، سید عابدین حسینی آهنگری، سید احمد حسینی، مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1393؛ 5(2): 156-164. magiran.com/p1312369
Majid Mohammadshahi, Fatemeh Haidari, Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion, Educational Developement of Jundishapur, 2014; 5(2): 156-164. magiran.com/p1312369
فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، سید عابدین حسینی آهنگری، سید احمد حسینی، "مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 5، شماره 2 (1393): 156-164. magiran.com/p1312369
Majid Mohammadshahi, Fatemeh Haidari, "Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion", Educational Developement of Jundishapur 5, no.2 (2014): 156-164. magiran.com/p1312369
فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، سید عابدین حسینی آهنگری، سید احمد حسینی، (1393). 'مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2)، صص.156-164. magiran.com/p1312369
Majid Mohammadshahi, Fatemeh Haidari, (2014). 'Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion', Educational Developement of Jundishapur, 5(2), pp.156-164. magiran.com/p1312369
فاطمه حیدری؛ مجید محمدشاهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سید احمد حسینی. "مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5 ،2 ، 1393، 156-164. magiran.com/p1312369
Majid Mohammadshahi; Fatemeh Haidari. "Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion", Educational Developement of Jundishapur, 5, 2, 2014, 156-164. magiran.com/p1312369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال