ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینو محمودی، سعید محمدی، آفاق یاوری، (1393). اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16(10)، 31-37. magiran.com/p1312664
Minoo Mahmoodi, Saeed Mohammadi, Afagh Yavari, (2014). Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat, Journal of Babol University of Medical Sciences, 16(10), 31-37. magiran.com/p1312664
مینو محمودی، سعید محمدی، آفاق یاوری، اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1393؛ 16(10): 31-37. magiran.com/p1312664
Minoo Mahmoodi, Saeed Mohammadi, Afagh Yavari, Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2014; 16(10): 31-37. magiran.com/p1312664
مینو محمودی، سعید محمدی، آفاق یاوری، "اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 16، شماره 10 (1393): 31-37. magiran.com/p1312664
Minoo Mahmoodi, Saeed Mohammadi, Afagh Yavari, "Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat", Journal of Babol University of Medical Sciences 16, no.10 (2014): 31-37. magiran.com/p1312664
مینو محمودی، سعید محمدی، آفاق یاوری، (1393). 'اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16(10)، صص.31-37. magiran.com/p1312664
Minoo Mahmoodi, Saeed Mohammadi, Afagh Yavari, (2014). 'Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat', Journal of Babol University of Medical Sciences, 16(10), pp.31-37. magiran.com/p1312664
مینو محمودی؛ سعید محمدی؛ آفاق یاوری. "اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16 ،10 ، 1393، 31-37. magiran.com/p1312664
Minoo Mahmoodi; Saeed Mohammadi; Afagh Yavari. "Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat", Journal of Babol University of Medical Sciences, 16, 10, 2014, 31-37. magiran.com/p1312664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال