ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده، (1393). بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(3)، 26-36. magiran.com/p1312865
Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh, (2014). Relationship between moral distress and moral courage in nurses, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(3), 26-36. magiran.com/p1312865
سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده، بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1393؛ 7(3): 26-36. magiran.com/p1312865
Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh, Relationship between moral distress and moral courage in nurses, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2014; 7(3): 26-36. magiran.com/p1312865
سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده، "بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران"، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 7، شماره 3 (1393): 26-36. magiran.com/p1312865
Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh, "Relationship between moral distress and moral courage in nurses", Journal of Medical Ethics and History of Medicine 7, no.3 (2014): 26-36. magiran.com/p1312865
سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده، (1393). 'بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران'، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(3)، صص.26-36. magiran.com/p1312865
Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh, (2014). 'Relationship between moral distress and moral courage in nurses', Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(3), pp.26-36. magiran.com/p1312865
سمیه محمدی؛ فریبا برهانی؛ مصطفی روشن زاده. "بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران". مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7 ،3 ، 1393، 26-36. magiran.com/p1312865
Somayeh Mohammadi; Fariba Borhani; Mostafa Roshanzadeh. "Relationship between moral distress and moral courage in nurses", Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7, 3, 2014, 26-36. magiran.com/p1312865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال