ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نصرآبادی، (1393). دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)، فصلنامه زمین شناسی ایران، 7(28)، 23-40. magiran.com/p1313098
Nasrabady, M., (2014). Thermobarometry, geochemistry and tectonic setting interpretation of migmatitic metabasites of Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar), Iranian Journal of Geology, 7(28), 23-40. magiran.com/p1313098
محسن نصرآبادی، دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار). فصلنامه زمین شناسی ایران، 1393؛ 7(28): 23-40. magiran.com/p1313098
Nasrabady, M., Thermobarometry, geochemistry and tectonic setting interpretation of migmatitic metabasites of Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar), Iranian Journal of Geology, 2014; 7(28): 23-40. magiran.com/p1313098
محسن نصرآبادی، "دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)"، فصلنامه زمین شناسی ایران 7، شماره 28 (1393): 23-40. magiran.com/p1313098
Nasrabady, M., "Thermobarometry, geochemistry and tectonic setting interpretation of migmatitic metabasites of Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar)", Iranian Journal of Geology 7, no.28 (2014): 23-40. magiran.com/p1313098
محسن نصرآبادی، (1393). 'دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 7(28)، صص.23-40. magiran.com/p1313098
Nasrabady, M., (2014). 'Thermobarometry, geochemistry and tectonic setting interpretation of migmatitic metabasites of Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar)', Iranian Journal of Geology, 7(28), pp.23-40. magiran.com/p1313098
محسن نصرآبادی. "دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)". فصلنامه زمین شناسی ایران، 7 ،28 ، 1393، 23-40. magiran.com/p1313098
Nasrabady; M.. "Thermobarometry, geochemistry and tectonic setting interpretation of migmatitic metabasites of Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar)", Iranian Journal of Geology, 7, 28, 2014, 23-40. magiran.com/p1313098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال