ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل اسحقی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری، (1393). مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم ژرفا، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 3. magiran.com/p1313369
E. Eshaghi, A. Kamkar, Rouhani, A. Arab, Amiri, (2014). Comparison and Integration of the Results Obtained Processing, Modeling and Interpretation of Electrical Tomography and GPR Data for Detection of Subsurface Shallow Targets and Structures, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 3. magiran.com/p1313369
اسماعیل اسحقی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری، مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم ژرفا. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 3. magiran.com/p1313369
E. Eshaghi, A. Kamkar, Rouhani, A. Arab, Amiri, Comparison and Integration of the Results Obtained Processing, Modeling and Interpretation of Electrical Tomography and GPR Data for Detection of Subsurface Shallow Targets and Structures, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 3. magiran.com/p1313369
اسماعیل اسحقی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری، "مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم ژرفا"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 3. magiran.com/p1313369
E. Eshaghi, A. Kamkar, Rouhani, A. Arab, Amiri, "Comparison and Integration of the Results Obtained Processing, Modeling and Interpretation of Electrical Tomography and GPR Data for Detection of Subsurface Shallow Targets and Structures", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 3. magiran.com/p1313369
اسماعیل اسحقی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری، (1393). 'مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم ژرفا'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.3. magiran.com/p1313369
E. Eshaghi, A. Kamkar, Rouhani, A. Arab, Amiri, (2014). 'Comparison and Integration of the Results Obtained Processing, Modeling and Interpretation of Electrical Tomography and GPR Data for Detection of Subsurface Shallow Targets and Structures', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.3. magiran.com/p1313369
اسماعیل اسحقی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری. "مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم ژرفا". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 3. magiran.com/p1313369
E. Eshaghi; A. Kamkar; Rouhani; A. Arab; Amiri. "Comparison and Integration of the Results Obtained Processing, Modeling and Interpretation of Electrical Tomography and GPR Data for Detection of Subsurface Shallow Targets and Structures", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 3. magiran.com/p1313369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال