ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عبدی، محمد حسن کریم پور، محمد حسین زرین کوب، (1393). تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 23. magiran.com/p1313371
M. Abdi, M. H. Karimpour, M. H. Zarinkoob, (2014). The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 23. magiran.com/p1313371
مریم عبدی، محمد حسن کریم پور، محمد حسین زرین کوب، تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 23. magiran.com/p1313371
M. Abdi, M. H. Karimpour, M. H. Zarinkoob, The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 23. magiran.com/p1313371
مریم عبدی، محمد حسن کریم پور، محمد حسین زرین کوب، "تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 23. magiran.com/p1313371
M. Abdi, M. H. Karimpour, M. H. Zarinkoob, "The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 23. magiran.com/p1313371
مریم عبدی، محمد حسن کریم پور، محمد حسین زرین کوب، (1393). 'تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.23. magiran.com/p1313371
M. Abdi, M. H. Karimpour, M. H. Zarinkoob, (2014). 'The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.23. magiran.com/p1313371
مریم عبدی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد حسین زرین کوب. "تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 23. magiran.com/p1313371
M. Abdi; M. H. Karimpour; M. H. Zarinkoob. "The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 23. magiran.com/p1313371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال