ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره خسروی، سید محمود حسینی نژاد، (1393). چینه نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره های سنگی و کنودونتی، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 47. magiran.com/p1313373
Z. Khosravi, S. M. Hosseini, Nezhad, (2014). Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 47. magiran.com/p1313373
زهره خسروی، سید محمود حسینی نژاد، چینه نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره های سنگی و کنودونتی. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 47. magiran.com/p1313373
Z. Khosravi, S. M. Hosseini, Nezhad, Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 47. magiran.com/p1313373
زهره خسروی، سید محمود حسینی نژاد، "چینه نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره های سنگی و کنودونتی"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 47. magiran.com/p1313373
Z. Khosravi, S. M. Hosseini, Nezhad, "Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 47. magiran.com/p1313373
زهره خسروی، سید محمود حسینی نژاد، (1393). 'چینه نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره های سنگی و کنودونتی'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.47. magiran.com/p1313373
Z. Khosravi, S. M. Hosseini, Nezhad, (2014). 'Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.47. magiran.com/p1313373
زهره خسروی؛ سید محمود حسینی نژاد. "چینه نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره های سنگی و کنودونتی". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 47. magiran.com/p1313373
Z. Khosravi; S. M. Hosseini; Nezhad. "Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 47. magiran.com/p1313373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال