ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا امامی، رضا رضایی، مهدی رضاپور، (1393). تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 85. magiran.com/p1313377
R. Emami, R. Rezaei, M. Rezapour, (2014). Determination of Empirical Distance Attenuation and the Local-Magnitude Scale for Northwest Iran with JHD Technique, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 85. magiran.com/p1313377
رضا امامی، رضا رضایی، مهدی رضاپور، تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 85. magiran.com/p1313377
R. Emami, R. Rezaei, M. Rezapour, Determination of Empirical Distance Attenuation and the Local-Magnitude Scale for Northwest Iran with JHD Technique, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 85. magiran.com/p1313377
رضا امامی، رضا رضایی، مهدی رضاپور، "تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 85. magiran.com/p1313377
R. Emami, R. Rezaei, M. Rezapour, "Determination of Empirical Distance Attenuation and the Local-Magnitude Scale for Northwest Iran with JHD Technique", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 85. magiran.com/p1313377
رضا امامی، رضا رضایی، مهدی رضاپور، (1393). 'تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.85. magiran.com/p1313377
R. Emami, R. Rezaei, M. Rezapour, (2014). 'Determination of Empirical Distance Attenuation and the Local-Magnitude Scale for Northwest Iran with JHD Technique', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.85. magiran.com/p1313377
رضا امامی؛ رضا رضایی؛ مهدی رضاپور. "تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 85. magiran.com/p1313377
R. Emami; R. Rezaei; M. Rezapour. "Determination of Empirical Distance Attenuation and the Local-Magnitude Scale for Northwest Iran with JHD Technique", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 85. magiran.com/p1313377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال