ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین غلامعلیان، سمیه قریشی مارمی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، (1393). زیست چینه نگاری کنودنت های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان)، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 105. magiran.com/p1313379
H. Gholamalian, S. Ghoreishi Maremy, M. Parvaneh Nezhad Shirazi, (2014). Biostratigraphy of Late Devonian Conodonts in Gerik Section, Eastern Zarand, Kerman Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 105. magiran.com/p1313379
حسین غلامعلیان، سمیه قریشی مارمی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، زیست چینه نگاری کنودنت های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان). فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 105. magiran.com/p1313379
H. Gholamalian, S. Ghoreishi Maremy, M. Parvaneh Nezhad Shirazi, Biostratigraphy of Late Devonian Conodonts in Gerik Section, Eastern Zarand, Kerman Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 105. magiran.com/p1313379
حسین غلامعلیان، سمیه قریشی مارمی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، "زیست چینه نگاری کنودنت های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان)"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 105. magiran.com/p1313379
H. Gholamalian, S. Ghoreishi Maremy, M. Parvaneh Nezhad Shirazi, "Biostratigraphy of Late Devonian Conodonts in Gerik Section, Eastern Zarand, Kerman Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 105. magiran.com/p1313379
حسین غلامعلیان، سمیه قریشی مارمی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، (1393). 'زیست چینه نگاری کنودنت های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان)'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.105. magiran.com/p1313379
H. Gholamalian, S. Ghoreishi Maremy, M. Parvaneh Nezhad Shirazi, (2014). 'Biostratigraphy of Late Devonian Conodonts in Gerik Section, Eastern Zarand, Kerman Province', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.105. magiran.com/p1313379
حسین غلامعلیان؛ سمیه قریشی مارمی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی. "زیست چینه نگاری کنودنت های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان)". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 105. magiran.com/p1313379
H. Gholamalian; S. Ghoreishi Maremy; M. Parvaneh Nezhad Shirazi. "Biostratigraphy of Late Devonian Conodonts in Gerik Section, Eastern Zarand, Kerman Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 105. magiran.com/p1313379
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال