ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، (1393). سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 143. magiran.com/p1313383
A. R. Shaker Ardakani, M. Arvin, R. Oberh, Auml, Nsli, (2014). Petrography, Mineral Chemistry and Petrogenesis of the Ganj Complex Felsic Plutonic Rocks, South East of Iran: Constraints on its Tectonic Environment, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 143. magiran.com/p1313383
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 143. magiran.com/p1313383
A. R. Shaker Ardakani, M. Arvin, R. Oberh, Auml, Nsli, Petrography, Mineral Chemistry and Petrogenesis of the Ganj Complex Felsic Plutonic Rocks, South East of Iran: Constraints on its Tectonic Environment, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 143. magiran.com/p1313383
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، "سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 143. magiran.com/p1313383
A. R. Shaker Ardakani, M. Arvin, R. Oberh, Auml, Nsli, "Petrography, Mineral Chemistry and Petrogenesis of the Ganj Complex Felsic Plutonic Rocks, South East of Iran: Constraints on its Tectonic Environment", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 143. magiran.com/p1313383
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، (1393). 'سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.143. magiran.com/p1313383
A. R. Shaker Ardakani, M. Arvin, R. Oberh, Auml, Nsli, (2014). 'Petrography, Mineral Chemistry and Petrogenesis of the Ganj Complex Felsic Plutonic Rocks, South East of Iran: Constraints on its Tectonic Environment', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.143. magiran.com/p1313383
علیرضا شاکر اردکانی؛ محسن آروین؛ رولند اوبرهنسلی. "سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 143. magiran.com/p1313383
A. R. Shaker Ardakani; M. Arvin; R. Oberh; Auml; Nsli. "Petrography, Mineral Chemistry and Petrogenesis of the Ganj Complex Felsic Plutonic Rocks, South East of Iran: Constraints on its Tectonic Environment", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 143. magiran.com/p1313383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال