ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، (1393). ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 165. magiran.com/p1313385
F. Kangarani Farahani, A. A. Calagari, A. Abedini, (2014). Geochemical Characteristics of Shahbolaghi Laterite Deposit, Southeast of Damavand, Tehran Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 165. magiran.com/p1313385
فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 165. magiran.com/p1313385
F. Kangarani Farahani, A. A. Calagari, A. Abedini, Geochemical Characteristics of Shahbolaghi Laterite Deposit, Southeast of Damavand, Tehran Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 165. magiran.com/p1313385
فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، "ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 165. magiran.com/p1313385
F. Kangarani Farahani, A. A. Calagari, A. Abedini, "Geochemical Characteristics of Shahbolaghi Laterite Deposit, Southeast of Damavand, Tehran Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 165. magiran.com/p1313385
فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، (1393). 'ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.165. magiran.com/p1313385
F. Kangarani Farahani, A. A. Calagari, A. Abedini, (2014). 'Geochemical Characteristics of Shahbolaghi Laterite Deposit, Southeast of Damavand, Tehran Province', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.165. magiran.com/p1313385
فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی. "ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 165. magiran.com/p1313385
F. Kangarani Farahani; A. A. Calagari; A. Abedini. "Geochemical Characteristics of Shahbolaghi Laterite Deposit, Southeast of Damavand, Tehran Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 165. magiran.com/p1313385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال