ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا امیدوار اشکلک، احمد خاکزاد، نیما نظافتی، میر علی اصغر مختاری، بهروز برنا، سرمد روزبه کارگر، (1393). بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، 199. magiran.com/p1313391
M. R. Omidvar Ashkalack, A. Khakzad, N. Nezafati, M. A. A. Mokhtari, B. Borna, S. Rozbeh Kargar, (2014). Geology, Mineralogy and Geochemistry of Bauxitic- Lateritic Horizon in the Deilaman- Eshkevarat Area, Central Alborz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), 199. magiran.com/p1313391
محمدرضا امیدوار اشکلک، احمد خاکزاد، نیما نظافتی، میر علی اصغر مختاری، بهروز برنا، سرمد روزبه کارگر، بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(92): 199. magiran.com/p1313391
M. R. Omidvar Ashkalack, A. Khakzad, N. Nezafati, M. A. A. Mokhtari, B. Borna, S. Rozbeh Kargar, Geology, Mineralogy and Geochemistry of Bauxitic- Lateritic Horizon in the Deilaman- Eshkevarat Area, Central Alborz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(92): 199. magiran.com/p1313391
محمدرضا امیدوار اشکلک، احمد خاکزاد، نیما نظافتی، میر علی اصغر مختاری، بهروز برنا، سرمد روزبه کارگر، "بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 92 (1393): 199. magiran.com/p1313391
M. R. Omidvar Ashkalack, A. Khakzad, N. Nezafati, M. A. A. Mokhtari, B. Borna, S. Rozbeh Kargar, "Geology, Mineralogy and Geochemistry of Bauxitic- Lateritic Horizon in the Deilaman- Eshkevarat Area, Central Alborz", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.92 (2014): 199. magiran.com/p1313391
محمدرضا امیدوار اشکلک، احمد خاکزاد، نیما نظافتی، میر علی اصغر مختاری، بهروز برنا، سرمد روزبه کارگر، (1393). 'بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی'، فصلنامه علوم زمین، 23(92)، صص.199. magiran.com/p1313391
M. R. Omidvar Ashkalack, A. Khakzad, N. Nezafati, M. A. A. Mokhtari, B. Borna, S. Rozbeh Kargar, (2014). 'Geology, Mineralogy and Geochemistry of Bauxitic- Lateritic Horizon in the Deilaman- Eshkevarat Area, Central Alborz', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(92), pp.199. magiran.com/p1313391
محمدرضا امیدوار اشکلک؛ احمد خاکزاد؛ نیما نظافتی؛ میر علی اصغر مختاری؛ بهروز برنا؛ سرمد روزبه کارگر. "بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی". فصلنامه علوم زمین، 23 ،92 ، 1393، 199. magiran.com/p1313391
M. R. Omidvar Ashkalack; A. Khakzad; N. Nezafati; M. A. A. Mokhtari; B. Borna; S. Rozbeh Kargar. "Geology, Mineralogy and Geochemistry of Bauxitic- Lateritic Horizon in the Deilaman- Eshkevarat Area, Central Alborz", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 92, 2014, 199. magiran.com/p1313391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال