ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صالحه نادری، براتعلی فاخری، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، حسین کمال الدینی، (1393). افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان، فصلنامه ژنتیک نوین، 9(3)، 259. magiran.com/p1313847
Naderi S., Fakheri Ba, Esmaeilzadeh Bahabadi S., Kamaladini H, (2014). Increasing of phenyl alanine ammonia lyase (PAL) gene expression and phenylpropanoid compounds of basil (Ocimum basilicum) by chitosan, Journal of Genetics, 9(3), 259. magiran.com/p1313847
صالحه نادری، براتعلی فاخری، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، حسین کمال الدینی، افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان. فصلنامه ژنتیک نوین، 1393؛ 9(3): 259. magiran.com/p1313847
Naderi S., Fakheri Ba, Esmaeilzadeh Bahabadi S., Kamaladini H, Increasing of phenyl alanine ammonia lyase (PAL) gene expression and phenylpropanoid compounds of basil (Ocimum basilicum) by chitosan, Journal of Genetics, 2014; 9(3): 259. magiran.com/p1313847
صالحه نادری، براتعلی فاخری، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، حسین کمال الدینی، "افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان"، فصلنامه ژنتیک نوین 9، شماره 3 (1393): 259. magiran.com/p1313847
Naderi S., Fakheri Ba, Esmaeilzadeh Bahabadi S., Kamaladini H, "Increasing of phenyl alanine ammonia lyase (PAL) gene expression and phenylpropanoid compounds of basil (Ocimum basilicum) by chitosan", Journal of Genetics 9, no.3 (2014): 259. magiran.com/p1313847
صالحه نادری، براتعلی فاخری، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، حسین کمال الدینی، (1393). 'افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان'، فصلنامه ژنتیک نوین، 9(3)، صص.259. magiran.com/p1313847
Naderi S., Fakheri Ba, Esmaeilzadeh Bahabadi S., Kamaladini H, (2014). 'Increasing of phenyl alanine ammonia lyase (PAL) gene expression and phenylpropanoid compounds of basil (Ocimum basilicum) by chitosan', Journal of Genetics, 9(3), pp.259. magiran.com/p1313847
صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ حسین کمال الدینی. "افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان". فصلنامه ژنتیک نوین، 9 ،3 ، 1393، 259. magiran.com/p1313847
Naderi S.; Fakheri Ba; Esmaeilzadeh Bahabadi S.; Kamaladini H. "Increasing of phenyl alanine ammonia lyase (PAL) gene expression and phenylpropanoid compounds of basil (Ocimum basilicum) by chitosan", Journal of Genetics, 9, 3, 2014, 259. magiran.com/p1313847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال