ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظفر روستایی، اکبر قاسمی، مقصو حسن ور حسنی، رسول اسلامی، محمد نجفلو، رضا شکوری، رضا رستمی، بهروز رحیمی، محمد شقاقی، فرهاد رفیعی، شهرام ایرانی پور، پرویز یغموری، وحید فتحی رضایی، رقیه دستبری، (1391). خسارت زنگ زرد بر عملکرد دانه گندم رقم سرداری در مناطق دیم آذربایجان شرقی، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 9(2)، 15. magiran.com/p1315630
M. Roustaii, A. Ghassemi, M. Hassanpour Hosni, R. Eslami, M. Najafloo, R. Rostami, B. Rahimi, M. Shaghaghi, F. Rafiee, S. Iranipour, V. Fathi Rezaee, R. Dastbari, (2012). The effect of yellow rust on grain yield of Sardari wheat cultivar in dryland areas of East Azarbaijan, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 9(2), 15. magiran.com/p1315630
مظفر روستایی، اکبر قاسمی، مقصو حسن ور حسنی، رسول اسلامی، محمد نجفلو، رضا شکوری، رضا رستمی، بهروز رحیمی، محمد شقاقی، فرهاد رفیعی، شهرام ایرانی پور، پرویز یغموری، وحید فتحی رضایی، رقیه دستبری، خسارت زنگ زرد بر عملکرد دانه گندم رقم سرداری در مناطق دیم آذربایجان شرقی. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1391؛ 9(2): 15. magiran.com/p1315630
M. Roustaii, A. Ghassemi, M. Hassanpour Hosni, R. Eslami, M. Najafloo, R. Rostami, B. Rahimi, M. Shaghaghi, F. Rafiee, S. Iranipour, V. Fathi Rezaee, R. Dastbari, The effect of yellow rust on grain yield of Sardari wheat cultivar in dryland areas of East Azarbaijan, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2012; 9(2): 15. magiran.com/p1315630
مظفر روستایی، اکبر قاسمی، مقصو حسن ور حسنی، رسول اسلامی، محمد نجفلو، رضا شکوری، رضا رستمی، بهروز رحیمی، محمد شقاقی، فرهاد رفیعی، شهرام ایرانی پور، پرویز یغموری، وحید فتحی رضایی، رقیه دستبری، "خسارت زنگ زرد بر عملکرد دانه گندم رقم سرداری در مناطق دیم آذربایجان شرقی"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 9، شماره 2 (1391): 15. magiran.com/p1315630
M. Roustaii, A. Ghassemi, M. Hassanpour Hosni, R. Eslami, M. Najafloo, R. Rostami, B. Rahimi, M. Shaghaghi, F. Rafiee, S. Iranipour, V. Fathi Rezaee, R. Dastbari, "The effect of yellow rust on grain yield of Sardari wheat cultivar in dryland areas of East Azarbaijan", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 9, no.2 (2012): 15. magiran.com/p1315630
مظفر روستایی، اکبر قاسمی، مقصو حسن ور حسنی، رسول اسلامی، محمد نجفلو، رضا شکوری، رضا رستمی، بهروز رحیمی، محمد شقاقی، فرهاد رفیعی، شهرام ایرانی پور، پرویز یغموری، وحید فتحی رضایی، رقیه دستبری، (1391). 'خسارت زنگ زرد بر عملکرد دانه گندم رقم سرداری در مناطق دیم آذربایجان شرقی'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 9(2)، صص.15. magiran.com/p1315630
M. Roustaii, A. Ghassemi, M. Hassanpour Hosni, R. Eslami, M. Najafloo, R. Rostami, B. Rahimi, M. Shaghaghi, F. Rafiee, S. Iranipour, V. Fathi Rezaee, R. Dastbari, (2012). 'The effect of yellow rust on grain yield of Sardari wheat cultivar in dryland areas of East Azarbaijan', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 9(2), pp.15. magiran.com/p1315630
مظفر روستایی؛ اکبر قاسمی؛ مقصو حسن ور حسنی؛ رسول اسلامی؛ محمد نجفلو؛ رضا شکوری؛ رضا رستمی؛ بهروز رحیمی؛ محمد شقاقی؛ فرهاد رفیعی؛ شهرام ایرانی پور؛ پرویز یغموری؛ وحید فتحی رضایی؛ رقیه دستبری. "خسارت زنگ زرد بر عملکرد دانه گندم رقم سرداری در مناطق دیم آذربایجان شرقی". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 9 ،2 ، 1391، 15. magiran.com/p1315630
M. Roustaii; A. Ghassemi; M. Hassanpour Hosni; R. Eslami; M. Najafloo; R. Rostami; B. Rahimi; M. Shaghaghi; F. Rafiee; S. Iranipour; V. Fathi Rezaee; R. Dastbari. "The effect of yellow rust on grain yield of Sardari wheat cultivar in dryland areas of East Azarbaijan", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 9, 2, 2012, 15. magiran.com/p1315630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال