ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عباسی، محمد نوروززاده، بهمن آقایی، علی معارف وند، محمد ناطق، یاسر سعید، (1392). ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مرور ساختارمند، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، 70-75. magiran.com/p1315996
Mohammad Abbasi, Mohammad Norozzade, Bahman Aghai , Ali Maarefvand, Mohammad Nategh, Yaser Saaid, (2013). Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units, Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), 70-75. magiran.com/p1315996
محمد عباسی، محمد نوروززاده، بهمن آقایی، علی معارف وند، محمد ناطق، یاسر سعید، ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مرور ساختارمند. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1392؛ 2(3): 70-75. magiran.com/p1315996
Mohammad Abbasi, Mohammad Norozzade, Bahman Aghai , Ali Maarefvand, Mohammad Nategh, Yaser Saaid, Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units, Cardiovascular Nursing Journal, 2013; 2(3): 70-75. magiran.com/p1315996
محمد عباسی، محمد نوروززاده، بهمن آقایی، علی معارف وند، محمد ناطق، یاسر سعید، "ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مرور ساختارمند"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 2، شماره 3 (1392): 70-75. magiran.com/p1315996
Mohammad Abbasi, Mohammad Norozzade, Bahman Aghai , Ali Maarefvand, Mohammad Nategh, Yaser Saaid, "Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units", Cardiovascular Nursing Journal 2, no.3 (2013): 70-75. magiran.com/p1315996
محمد عباسی، محمد نوروززاده، بهمن آقایی، علی معارف وند، محمد ناطق، یاسر سعید، (1392). 'ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مرور ساختارمند'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، صص.70-75. magiran.com/p1315996
Mohammad Abbasi, Mohammad Norozzade, Bahman Aghai , Ali Maarefvand, Mohammad Nategh, Yaser Saaid, (2013). 'Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units', Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), pp.70-75. magiran.com/p1315996
محمد عباسی؛ محمد نوروززاده؛ بهمن آقایی؛ علی معارف وند؛ محمد ناطق؛ یاسر سعید. "ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مرور ساختارمند". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2 ،3 ، 1392، 70-75. magiran.com/p1315996
Mohammad Abbasi; Mohammad Norozzade; Bahman Aghai ; Ali Maarefvand; Mohammad Nategh; Yaser Saaid. "Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units", Cardiovascular Nursing Journal, 2, 3, 2013, 70-75. magiran.com/p1315996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال