ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسینی، فرهاد رحمانی نیا، نادر سمامی، رستگار حسینی، (1392). رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، 26-34. magiran.com/p1316000
Mohammad Hoseini , Farhad Rahmani, Nia, Nader Samami, Rastegar Hoseini, (2013). Relationship of nutrition knowledge and physical activity level with total cholesterol, HDL-C and LDL-C in men with myocardial infarction, Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), 26-34. magiran.com/p1316000
محمد حسینی، فرهاد رحمانی نیا، نادر سمامی، رستگار حسینی، رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1392؛ 2(3): 26-34. magiran.com/p1316000
Mohammad Hoseini , Farhad Rahmani, Nia, Nader Samami, Rastegar Hoseini, Relationship of nutrition knowledge and physical activity level with total cholesterol, HDL-C and LDL-C in men with myocardial infarction, Cardiovascular Nursing Journal, 2013; 2(3): 26-34. magiran.com/p1316000
محمد حسینی، فرهاد رحمانی نیا، نادر سمامی، رستگار حسینی، "رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 2، شماره 3 (1392): 26-34. magiran.com/p1316000
Mohammad Hoseini , Farhad Rahmani, Nia, Nader Samami, Rastegar Hoseini, "Relationship of nutrition knowledge and physical activity level with total cholesterol, HDL-C and LDL-C in men with myocardial infarction", Cardiovascular Nursing Journal 2, no.3 (2013): 26-34. magiran.com/p1316000
محمد حسینی، فرهاد رحمانی نیا، نادر سمامی، رستگار حسینی، (1392). 'رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، صص.26-34. magiran.com/p1316000
Mohammad Hoseini , Farhad Rahmani, Nia, Nader Samami, Rastegar Hoseini, (2013). 'Relationship of nutrition knowledge and physical activity level with total cholesterol, HDL-C and LDL-C in men with myocardial infarction', Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), pp.26-34. magiran.com/p1316000
محمد حسینی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ نادر سمامی؛ رستگار حسینی. "رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2 ،3 ، 1392، 26-34. magiran.com/p1316000
Mohammad Hoseini ; Farhad Rahmani; Nia; Nader Samami; Rastegar Hoseini. "Relationship of nutrition knowledge and physical activity level with total cholesterol, HDL-C and LDL-C in men with myocardial infarction", Cardiovascular Nursing Journal, 2, 3, 2013, 26-34. magiran.com/p1316000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال